Zapraszamy do placówki przy ul. Wojska Polskiego 35 w Świętochłowicach utworzonej w ramach projektów:

 

  1. Pingwinki aktywizują zawodowo rodzicówo numerach RPSL.08.01.03-24-07AC/17, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu było ułatwienie powrotu na rynek pracy 30 rodziców/opiekunów (r/o) z terenu Świętochłowic, poprzez utworzenie i utrzymanie w okresie 01.08.2018-31.07.2020 r. 15 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Grupę docelową stanowili rodzice/opiekunowie powracający na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, urlopie wychowawczym (bierni zawodowo).

 

W ramach projektu realizowano: modernizację, wyposażenie placówki, pokrycie kosztów funkcjonowania nowo utworzonej grupy oraz zajęć wspomagających rozwój dzieci.

 

Efektem projektu jest osiągnięcie wskaźników:
– liczba nowych miejsc opieki żłobkowej dla dzieci do 3 lat;
– liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 lat;
– liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, które znalazły prace lub jej poszukują po opuszczeniu programu.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 548 868,75 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE: 466 538,44 PLN

 

  1. „Małe pingwinki aktywizują zawodowo rodziców i opiekunów dzieci do lat 3” o numerach RPSL.08.01.03-24-028F/18, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu była poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia, dzięki utworzeniu i utrzymaniu w okresie 01.07.2019-31.08.2021 r. nowych 10 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, które ułatwiły powrót na rynek pracy 20 rodzicom/opiekunom z terenu Świętochłowic.

 

W ramach projektu realizowano: modernizację, wyposażenie placówki, pokrycie kosztów funkcjonowania nowo utworzonej grupy oraz zajęć wspomagających rozwój dzieci.

Efektem projektu jest osiągnięcie wskaźników:
– liczba nowych miejsc opieki żłobkowej dla dzieci do 3 lat;
– liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 lat;
– liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, które znalazły prace lub jej poszukują po opuszczeniu programu.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 427 625,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE: 363 481,25 PLN